Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provádění oprav, údržby či úpravy lyží a lyžařského vybavení

Ondřej Žižka
IČ: 028 89 188
sídlo Družstevní 242, 330 11, Třemošná
provozovna Přátelství 241/94 104 00 Praha 10 - Uhříněves

Tyto obchodní podmínky (dále též „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem o provedení opravy, údržby či úpravy lyží a lyžařského vybavení. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu
s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jinak občanským zákoníkem.

I. Vymezení pojmů

Zhotovitelem je pro účely těchto OP pan Ondřej Žižka, IČ: 028 89 188. Zhotovitel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své běžné podnikatelské činnosti.

Objednatel je pro účely těchto OP každý zákazník Zhotovitele, který závazně objedná provedení opravy, údržby či úpravy lyží a lyžařského vybavení prostřednictvím internetového obchodu Zhotovitele umístěného na internetové adrese skipraha.cz (dále též „E-shop“) .

Spotřebitelem je pro účely těchto OP Objednatel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto OP rozumí každá smlouva o dílo uzavřená mezi Zhotovitelem a Spotřebitelem v E-shopu Zhotovitele.

Dílem se pro účely těchto OP rozumí provedení opravy, údržby či úpravy lyží a lyžařského vybavení.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Zhotovitel sděluje tímto ve smyslu § 1843 ve spojení s § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, že:

1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. dle podmínek poskytovatele Vašich telefonních či internetových služeb),

2. požaduje úhradu celé ceny díla před odevzdáním díla Objednateli a v případě platby prostřednictvím platební karty či bezhotovostní platbou před uzavřením smlouvy o dílo, jiné zálohy Zhotovitel nepožaduje,

3. neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,

4. neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou,

5. v případě, že Objednatel uzavírá smlouvu o dílo distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, a současně jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy; Toto odstoupení musí Spotřebitel odeslat na adresu sídla Zhotovitele. Nedílnou přílohou těchto OP je vzorový formulář odstoupení od smlouvy.

6. Spotřebitel nemůže dle odst. 5 tohoto článku odstoupit mj. od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které Zhotovitel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Zhotovitele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

7. V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel má dále povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

8. Objednatel akceptací těchto OP výslovně souhlasí s tím, že s plněním Díla bude ze strany Zhotovitele započato v termínu zvoleném Objednatelem prostřednictvím E-shopu a po předání věci určené k provedení Díla Zhotoviteli, a to bez ohledu na běh lhůty pro odstoupení od smlouvy. Za podmínek uvedených ve větě předcházející je Zhotovitel oprávněn provést Dílo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, s čímž Objednatel výslovně souhlasí.

9. Veškeré spory mezi Zhotovitelem a Objednatelem budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy. Zhotovitel se zavazuje přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s Objednatelem, pokud jej Objednatel neodmítne. Mimosoudní řešení sporu probíhá osobním jednáním mezi Zhotovitelem a Objednatelem, nebo písemně, a to dle volby Objednatele. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění a nevylučuje ani neomezuje oprávnění každé ze smluvních stran obrátit se s uplatněním svých nároků na soud.

10. V případě spotřebitelského sporu ze smlouvy o dílo mezi Zhotovitelem a Spotřebitelem, který se nedaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Spotřebitel ve smyslu § 14 zák. č. 634/1992 Sb. oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu (ADR) k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

III. Jednání o uzavření smlouvy

1. Objednatel činí závaznou objednávku Díla prezentovaného Zhotovitelem na internetové adrese
E-shopu formou vyplnění a odeslání elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách E-shopu. Součástí objednávky je i prohlášení Objednatele o akceptaci těchto OP, které jsou v plném znění uveřejněny na internetových stránkách E-shopu. Bez potvrzení akceptace těchto OP je objednávka Objednatele neplatná.

2. Objednatel akceptací těchto OP bere na vědomí, že projev vůle Zhotovitele spočívající v uveřejnění sortimentu poskytovaných služeb (tj. nabídka provedení Díla) na internetové adrese E-shopu včetně uveřejnění ceny Díla je závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 občanského zákoníku učiněnou
s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Zhotovitele plnit ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Doručením platné objednávky Zhotoviteli je smlouva o dílo uzavřena. O doručení objednávky bude Zhotovitel bez zbytečného odkladu vyrozuměn prostřednictvím e-mailu zaslaného Zhotovitelem na
e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce, případně i prostřednictvím SMS na telefonní číslo uvedené Objednatelem v objednávce.

4. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží anebo věci nezbytné k provedení Díla nebo
v případě ztráty schopnosti Zhotovitele plnit Dílo je Zhotovitel oprávněn odmítnou akceptovat doručenou objednávku, vyrozumí-li bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele. Žádné ze smluvních stran v takovém případě nevzniká právo na plnění vůči druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednávají tuto podmínku jako rozvazovací a smlouva o dílo v takovém případě bez dalšího zaniká.

IV. Provedení a odevzdání díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo a odevzdat jej Objednateli ve lhůtě plnění sjednané ve smlouvě o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to za podmínky, že Objednatel odevzdal řádně a včas Zhotoviteli věci určené k provedení Díla v místě plnění. Podmínky plnění jsou blíže specifikovány na internetových stránkách skipraha.cz v sekci Vše o nákupu. Odesláním objednávky Objednatel tyto podmínky plnění bez výhrad akceptuje.

2. Pro účely těchto OP se Dílo považuje splněné a odevzdané Objednateli:

a) Převzetím Díla v provozovně Zhotovitele.

3. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li Objednatel Dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady Díla, namítne-li Zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

4. Zhotovitel nenese odpovědnost a není v prodlení s provedením Díla v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní a letecké nehody.

5. Nebezpečí škody na věci předchází ze Zhotovitele na Objednatele dokončením a předáním Díla Objednateli. Přechod vlastnického práva se řídí občanským zákoníkem.

V. Vady plnění

1. Dílo se považuje za vadné, neodpovídá-li smlouvě (dále jen „vady plnění“). V takovém případě vzniká Objednateli právo z vadného plnění.

2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo:

a) na odstranění vady opravou věci,

b) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo

c) od smlouvy odstoupit.

3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel nárok na odstranění vady nebo na slevu z kupní ceny.

4. Na práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele z vadného plnění se použijí ustanoveními občanského zákoníku.

VI. Reklamační řád

1. Objednatel je povinen vytknout zjevné vady Díla Zhotoviteli při převzetí Díla. Skryté vady díla je Objednatel povinen vytknout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání Díla, a to zpravidla písemně na adrese sídla Zhotovitele. Pro účely těchto OP se má za to, že vada plnění byla bez zbytečného odkladu vytčena v případě, že ji Objednatel oznámil Zhotoviteli nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy se Objednatel o vadě Díla dozvěděl anebo dozvědět mohl a měl při náležité pozornosti. Zároveň je Objednatel povinen na své vlastní náklady doručit Zhotoviteli reklamované Dílo k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení.

2. Oznámení dle odst. 1 tohoto Reklamačního řádu musí obsahovat:

a) jméno, příjmení a adresu Objednatele,

b) číslo a datum objednávky,

c) specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,

d) informaci o tom, zda se jedná o vadu zjevnou nebo skrytou a odstranitelnou či neodstranitelnou,

e) skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady Díla,

f) nárok uplatňovaný Objednatelem z této vady,

g) datum a vlastnoruční podpis Objednatele, je-li vada uplatněna písemně nebo prostřednictvím reklamačního protokolu Zhotovitele.

3. Objednatel tímto výslovně souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn reklamaci bez dalšího odmítnout, nebude-li oznámení o vytčení vad Díla a reklamované Dílo doručeno Zhotoviteli ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto Reklamačního řádu a/nebo nebude-li splňovat podmínky dle odst. 2 tohoto Reklamačního řádu. Nároky Objednatele z předmětné vady Díla v takovém případě zanikají.

4. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejího oznámení.
O výsledku reklamačního řízení je Zhotovitel povinen v této lhůtě Objednatele informovat. Uzná-li Zhotovitel reklamaci jako důvodnou, je povinen současně nahradit Objednateli náklady reklamačního řízení, pokud je Objednatel uplatní a Zhotoviteli prokáže.

VII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou Zhotovitelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Objednatel akceptací těchto OP výslovně prohlašuje, že se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Zhotovitele souhlasí, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou Zhotovitelem plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Objednatele Zhotovitel nepředává žádné další osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje Objednatele předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely dopravy Díla Objednateli, je-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno dodání Díla do jiného místa, než provozovny Zhotovitele.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na internetových stránkách E-shopu skipraha.cz v sekci Obchodní podmínky v den uzavření kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V případě rozporu mezi vlastní smlouvou o dílo a těmito OP má přednost smlouva o dílo. V případě rozporu mezi smlouvou o dílo včetně OP a právním řádem ČR vyvolané zejména změnou právního řádu ČR po dni účinnosti smlouvy o dílo a OP budou na právní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem přímo aplikovány příslušné obecně závazné právní předpisy ČR.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20.11.2017